VZROKI ZA INFLACIJO

V ekonomski teoriji ne obstaja enoten pogled glede razlage vzrokov inflacijskih procesov v sodobnih gospodarstvih. Na splošno obstajata dva različna pristopa k razlagi inflacije, ki ju lahko razdelimo na neoklasično in postkeynesiansko teorijo.

Ta  dva  pristopa  k  razlagi  inflacije  izhajata  iz  prejšnjih  teorij  inflacije,  ki  sta  znani  kot povpraševalna  (demand-pull) in stroškovna  (cost-push) inflacija. Neoklasični pristop lahko smatramo kot nadaljevanje razlage inflacije s povpraševalnega vidika, postkeynesianski pristop pa kot nadaljevanje razlage inflacije s stroškovnega vidika. Medtem ko neoklasični ekonomisti zagovarjajo  stališče,  da  je  inflacija  izključno  povzročena  s  presežno  denarno  rastjo, postkeynesianski ekonomisti poudarjajo pomembnost konflikta za razdelitev dohodka na trgu delovne sile.

Od tod tudi izraz konfliktna inflacija (conflict inflation), ki se je v zadnjem času uveljavil v postkeynesianski ekonomski teoriji in označuje že dlje časa prisotno  stališče  postkeynesianskih  ekonomistov, ki razlagajo,  da  je  inflacija  v  sodobnih  tržnih gospodarstvih  predvsem  posledica  konfliktov,  do  katerih  prihaja  pri  razdelitvi  narodnega dohodka.

Inflacija povpraševanja nastane zaradi povečanja katerekoli oblike agregatnega povpraševanja, kadar se gospodarstvo približuje polni zaposlenosti oziroma jo je že doseglo. Povečanje katerekoli oblike agregatnih izdatkov (osebna poraba, investicije, državni izdatki, neto izvoz) potisne krivuljo agregatnega povpraševanja navzgor (iz AD0 v AD1), s tem pa tudi cene (iz P0 v P1). Preveč denarja se podi za premalo blaga.

Če je gospodarstvo že doseglo potencialni BDP, se lahko povečajo samo cene, saj se realni BDP ne more več povečati. V primeru, da je BDP nekoliko manjši od potencialnega (levo od točke YF), se bodo prav tako povečale predvsem cene, saj je krivulja agregatne ponudbe strmo rastoča.

Inflacija povpraševanja običajno v naslednjem koraku sproži inflacijo stroškov. Če se je agregatno povpraševanje povečalo, na primer zaradi povečanja plač, se s tem povečajo tudi stroški podjetij. Prej ali slej bodo stroške plač poskusila vgraditi v cene in inflacija stroškov je tu.

V isti kategoriji: